เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมกับ สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40
“นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)”
วันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ.2561 ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 ห้อง PR 501 ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท


Academic Sessions

Special Session

Special Sessions for Young Leaders

กำหนดการและสถานที่จัดประชุม

 • ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 26 ถึงวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561
 • สถานที่:
  • วันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2561 ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
  • วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 ห้องประชุม Pr.501 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

รูปแบบการประชุมวิชาการ

 1. จัดบรรยายโดยนักวิจัยทางเภสัชวิทยาจากต่างประเทศ และในประเทศ
 2. จัดให้มีการส่งบทความงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม โดยมีการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. จัดการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งแบบโปสเตอร์และปากเปล่า
 4. จัดบรรยายบทบาทของนักเภสัชวิทยาต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
 5. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างแผนการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านเภสัชวิทยา เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและนำสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ

 

หน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) จำนวน 5.75 หน่วยกิต

กำหนดการและค่าลงทะเบียน

สมาชิก ไม่ใช่สมาชิก นิสิต/นักศึกษา

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

2,500 3,000 1,200

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

เป็นต้นไป (ลงทะเบียนล่าช้า)

3,000 3,500 2,000

* สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาอาวุโส (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เสียค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

*** ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ ***

หมายเหตุ   สามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้หลังการลงทะเบียน 7 วัน

ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย (ตลอดชีพ) ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท โปรดติดต่อสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย โทร. 02-419-9108 (คุณปริศนา)

กำหนดการนำส่งผลงานวิจัย

การส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานในรูปแบบบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม

 • กำหนดส่งผลงานทั้งสองประเภท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 *ขยายกำหนดส่งผลงานทั้งสองประเภทภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561
 • ประกาศผลการรับบทคัดย่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 และบทความฉบับเต็มวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 (สำหรับผู้ต้องการเสนอผลงานแบบปากเปล่าจะเลือกจากผู้ที่ส่งผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ก่อน)

*** ตรวจสอบรายชื่อผลงานนำเสนอได้ที่นี่ * **

หมายเหตุ: ผลงานที่นำส่งจะต้องเตรียมให้อยู่ในรูปแบบและไฟล์ตามที่กำหนด ส่งผลงาน **คลิก**

*** คำแนะนำในการส่งผลงานและเขียนบทความ ***