รายชื่อผู้เข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี

ลำดับชื่อ นามสกุล
1 อ.ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร
2 นางสาวฐิติพร ทับทิมทอง
3 นางสาวสดุดี รัตนจรัสโรจน์
4 รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา
5 ภูรดา โชคประจักษ์ชัด
6 ดร.มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์
7 สุพีชา วิทยเลิศปัญญา
8 รศ.ดร.สพ.ญ.วิไล รัตนตยารมณ์
9 ผศ.ดร.ปารณีย์ ญาติมาก
10 นางสาว ศุทธินี เผือกขาวผ่อง
11 ฤดีมาศ ยุบลพันธุ์
12 อรดา ศรีวัฒนานุกูลกิจ
13 กนกพรรณ เครือประเสริฐกุล
14 พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์
15 ยามาระตี จัยสิน
16 ปัทมา ลี้วนิช
17 พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
18 นายศุภโชค มั่งมูล
19 ชลภัทร สุขเกษม
20 ทิฆัมพร เหลืองวัฒนวิไล
21 จินดาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์
22 กัณฑริกา สันติวิชช์
23 ศิริยาภรณ์ ธรรมชาติ
24 ลลินทิพย์ แซ่อื้อ
25 บุษป์รัตน์ การะโชติ
26 รศ. ดร. ภญ. กรองทอง ยุวถาวร
27 ปัทมา แย้มศิริ
28 พรทิพย์ ศุภวิไล
29 นางปิยานี รัตนชำนอง
30 นฤมล สงบ
31 สพ.ญ.สุธาริณี ลิขิตนุกูล
32 นางสาวรูฮัยนี โตะกายอมาตี
33 อนุชา ใชยา
34 วารุณี เศวตประวิชกุล
35 กานต์ศศิน เศียรอุ่น
36 ภควิช เลิกสายเพ็ง
37 ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี
38 สิทธิชัย ศิลปพงศ์วรากร
39 นวพร สอาดพันธ์
40 นาย ปณต ตั้งสุจริต
41 ศุภวรรณ จำปาศรี
42 ศศิมา โชติธรรมกุล
43 ลัทธพล สุวรรณปริญญา
44 อรนันท์ เกิดพินธ์
45 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์
46 วัชรี ลิมปนสิทธิกุล
47 ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร
48 วารุณี หาญพิทักษ์พงศ์
49 ชญาณี เหล่าวิทวัส
50 นางวิภา แม้นธนาวงศ์สิน
51 ชนาธิป ดวงทา
52 นฤตย์ วิริยโกศล
53 น.ส. ดุษฎี อ๊อสปอนด์พันธ์
54 นายอนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
55 Jureepan Saranak
56 ณัฏฐินี จิระพันธุ์
57 คณิศวร์ ไพบูลย์
58 สุธีมา นิ่มสูงเนิน
59 รองศาสตราจารย์ ดร. นพมาศ วงศ์วิทย์เดชา
60 นางรัชนี เมฆมณี
61 คุณธารีณี อินทอง
62 ศ.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
63 รศ.นพ.วีระศักดิ์ สุทธิพรพรางกูร
64 รศ.รัตติมา จีนาพงษา
65 ภมร จิตตวานิช
66 พ.ต.อ.หญิง ธีรินทร์ สินไชย
67 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
68 รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
69 รัตยาลือชาพุฒิพร
70 ​Prof. Yamada​ Ken-Ichi​
71 ผศ.ดร.นิภาพรรณ มะลิซ้อน
72 ศ.เกียรติคุณ อำนวย ถิฐาพันธ์
73 ดุษฎี กิตติกูล
74 ผศ.ยุคลพร สินรัชตานันท์
75 สุมนต์ สกฃไชย
76 รศ. มยุรี ตันติสิระ
77 รศ. เพชรรัตน์ ไกรวพันธ์
78 นางสาว ธนาภรณ์ ศรีวรรธนะ
79 นาย พีรวิชญ์ คงแก้ว
80 นางสาวสุวิมล งามผิว
81 นางสาวศุภสรณ์ แก้วศรี
82 นางประภา บุญประเสริฐ
83 นาย คณาวุฒิ โคตรวงศ์
84 ดร. ฐิติมา เกษมสุข
85 สุประภา ศรีพระจันทร์
86 จงกล เทียงดาห์
87 เบญจวรรณ ตันติวงศ์พ
88 รศ.พยงค์ วณิเกียรติ
89 รศ.พญ. นิตยา คชภักดี