ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป

 • รศ.ดร. ดาราวรรณ ปิ่นทอง
  โทร. 0 2201 5641
 • รศ.ดร. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
  โทร. 0 2201 5507
 • E-mail: pharmacology40th@gmail.com

การนำเสนอผลงาน

 • รศ.ดร. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
  โทร. 0 2201 5507
 • ผศ.ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
  โทร. 0 2201 5651
 • E-mail: pharmacology40.abstract@gmail.com

Line ID: pharmacology40

FB Page: Pharmacology40