คำแนะนำในการส่งผลงาน

การส่งผลงานอยู่ในรูปของบทคัดย่อ (abstract) หรือผลงานฉบับเต็ม (full paper) ผู้ส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อจะแสดงผลงานรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมทั้งสองวัน และนำเสนอผลงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00-16.30 น. สำหรับผู้เสนอผลงานฉบับเต็มจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.15-12.30 น.

  1. การเตรียมต้นฉบับ ใช้ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 ภาษาไทยใช้ Eucrosia UPC ขนาด 16 ระยะระหว่างบรรทัด 1 จัดเตรียมในกระดาษขนาด A4 ตั้ง margins ด้านละ 1 นิ้ว
  2. ชื่อเรื่องใช้อักษรตัวหนา และใช้ตัวใหญ่ (capital letter) ในตัวนำหน้าทุกคำ ชื่อผู้แต่งใช้ชื่อเต็ม ชื่อสกุล โดยไม่มีคำนำหน้าหรือต่อท้าย ให้ใส่ตัวเลขยกกำลังท้ายนามสกุลเพื่อระบุสถานที่ทำงาน ระบุผู้รับผิดชอบบทความด้วยเครื่องหมายดอกจัน พร้อมระบุ e-mail
  3. การส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อ ส่งบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ต้องระบุถึงความสำคัญของเรื่องวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษาและบทสรุป ความยาวไม่เกิน 300 คำ อยู่ในย่อหน้าเดียว (single paragraph) และระบุคำสำคัญของเรื่อง (Keywords) จำนวนไม่เกิน 5 คำ
  4. การส่งผลงานฉบับเต็ม ส่งบทคัดย่อทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย บทนำ (Introduction) วัสดุและวิธีการ (Material and Methods) ผลการทดลอง (Results) วิจารณ์ (Discussion) และ สรุป (Conclusion) กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง (References) ทั้งนี้รูปและตารางรวมกันไม่เกิน 5 รูป/ตาราง เอกสารอ้างอิงไม่เกิน 15 เรื่อง และรวมกันทั้งหมดเมื่ออยู่ในรูปแบบสุดท้ายแล้วไม่ควรเกิน 6 หน้ากระดาษ
  5. การเขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบ Vancouver เช่น Firuzi O, Miri R, Tavakkoli M, Saso L. Antioxidant therapy: current status and future prospects. Curr Med Chem. 2011;18:3871-88.
  6. ต้นฉบับทั้งแบบบทคัดย่อและผลงานฉบับเต็มส่งเป็น word และ PDF ผ่านระบบออนไลน์ ชื่อ file เป็นนามสกุลภาษาอังกฤษของผู้ส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานจะได้ e-mail ตอบกลับและรหัสเพื่ออ้างอิง
  7. บทคัดย่อและผลงานฉบับเต็ม จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ลงใน Proceeding of the 40th Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting หลังผู้ส่งผลงานลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างบทคัดย่อ