การนำเสนอผลงาน

การส่งผลงานและการนำเสนอผลงาน

– ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานในรูปของบทคัดย่อ (abstract) หรือผลงานฉบับเต็ม (full paper)

– กรุณาจัดรูปแบบของไฟล์ “ตามคำแนะนำในการส่งผลงาน” 

– ขยายกำหนดส่งผลงานทั้งสองประะเภทภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

– สำหรับผู้ต้องการเสนอผลงานแบบปากเปล่าจะเลือกจากผู้ที่ส่งผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ก่อน

– โดยผู้ส่งผลงานแบบบทคัดย่อ ให้เสนอผลงานแบบโปสเตอร์เท่านั้น

– ผลงานแบบบทความเต็ม สามารถเลือกเสนอผลงานแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่า

แต่ในกรณีที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอผลงานแบบปากเปล่า ขอให้ผู้เสนอผลงานเสนอผลงานแบบโปสเตอร์แทน  

การนำเสนอผลงาน

การเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ใช้ขนาด A0 หรือ 90 ซม. x 120 ซม.

ทางผู้จัดการประชุมได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งโปสเตอร์

ผู้จัดติดตั้งโปสเตอร์ในงานประชุมทั้งสองวัน และประจำที่โปสเตอร์ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-15.30 น.

 

การนำเสนอผลงานด้วยวาจา

การนำเสนอผลงานด้วยวาจา นำเสนอผลงานเป็นภาษาไทย วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.45-11.00 น.
สำหรับผู้ต้องการเสนอผลงานด้วยวาจา จะเลือกจากผู้ที่ส่งผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ก่อน