ลงทะเบียนออนไลน์

การชำระเงิน

ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี

 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขารามาธิบดี
 • ชื่อบัญชี งานประชุมสมาคมเภสัชวิทยา ครั้งที่ 40
 • เลขที่บัญชี 026-465141-5

หมายเหตุ

 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้ว และแจ้งยืนยันการชำระเงิน  พร้อมส่งหลักฐานผ่านช่องทางต่อไปนี้
  • Fax: 02-354-7157
  • E-mail: registpharm@gmail.com
  • Line ID: Pharmacology40
 • นิสิต/นักศึกษา กรุณาแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา (บัตรยังไม่หมดอายุ)
 • การชำระเงินภายหลัง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ใช้อัตราการลงทะเบียนล่าช้า
 • ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังลงทะเบียน 7 วัน
 • ไม่สามารถขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 
 • ถ้าประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย (ตลอดชีพ) ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท โปรดติดต่อสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย โทร. 02-419-9108 (คุณปริศนา)
รับและส่งจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ปั๊มน้ำมัน ปตท. ปากซอยโยธี) ตั้งแต่เวลา 7.30 ถึง 10.00 น. และตั้งแต่ 15.00 ถึง 16.00 น.