การลงทะเบียน

สมาชิก ไม่ใช่สมาชิก นิสิต/นักศึกษา
ลงทะเบียนล่วงหน้า
ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
2,500 3,000 1,200
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (ลงทะเบียนล่าช้า) 3,000 3,500 2,000

หมายเหตุ

 • สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาอาวุโส (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนนี้รวมถึงการเข้าฟัง การบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการประชุม
 • ผู้ร่วมประชุมที่ต้องการเข้าร่วมงาน 50 ปี กรุณาลงทะเบียนในเว็บไซต์หน้า “งานครบรอบ 50 ปี

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่นี่

การชำระเงิน

ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี

 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขารามาธิบดี
 • ชื่อบัญชี งานประชุมสมาคมเภสัชวิทยา ครั้งที่ 40
 • เลขที่บัญชี 026-465141-5

หมายเหตุ

 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้ว และแจ้งยืนยันการชำระเงิน  พร้อมส่งหลักฐานผ่านช่องทางต่อไปนี้
  • Fax: 02-354-7157
  • E-mail: registpharm@gmail.com
  • Line ID: Pharmacology40
 • นิสิต/นักศึกษา กรุณาแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา (บัตรยังไม่หมดอายุ)
 • การชำระเงินภายหลัง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ใช้อัตราการลงทะเบียนล่าช้า
 • ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังลงทะเบียน 7 วัน
 • ไม่สามารถขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

 • ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย (ตลอดชีพ) ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท โปรดติดต่อสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย โทร. 02-419-9108 (คุณปริศนา)