กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

“นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)”

วันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2561 ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม

และวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 ห้อง Pr. 501 ตึกพีอาร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

 


วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม

08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิดงาน
09.30 น. – 10.30 น.
ปาฐกถาเกียรติยศ รศ.ดร.จิรวัฒก์ สดาวงศ์วิวัฒน์
Prof. Samuel H.H. Chan
Director, Institute for Translational Research in Biomedicine, Taiwan
เรื่อง “Differential Impacts of Oxidative Stress and Nitrosative Stress on
Baroreflex Dysregulation: Clinical and Therapeutic Implications”
10.30 น. – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 น. – 11.30 น.
Prof. Ken-ichi Yamada
Faculty of Pharmaceutical Science, Kyushu University, Japan
เรื่อง “Detection and Inhibition of Lipid-derived Radical”
11.30 น. – 12.30 น.
ประชุมธุรการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
(สมาชิกสมาคมเลือกผู้รั้งต าแหน่งนายกสมาคม)
12.30 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. – 14.00 น.
รศ.ดร. ชลภัทร สุขเกษม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง “Integrating Pharmacogenomics into Clinical Practice: Promise and Reality”
14.00 น. – 14.30 น.
รศ.ดร. ศุภโชค มั่งมูล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง “Adenosine Receptor: Therapeutic Target for Treatment of CardiacFibrosis”
14.30 น. – 15.00 น. รศ.ดร. ณัฐวุธ สิบหมู่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง “Therapeutic Nitrite”
15.00 น. – 16.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
การนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทโปสเตอร์


วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม

08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.45 น. ผศ.พญ. ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง “Targeted Therapy: The Novel Therapeutic Strategy in
Oncology”
09.45 น. – 10.15 น. ดร. ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ

ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD)

10.15 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 11.15 น. เภสัชกรหญิง จิตประภา คนมั่น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง “Real-Life Experience with TKIs and Immunotherapy: Are There Really Minimal Side Effects?”
11.15 น. – 12.30 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่าของนักศึกษา

รศ.ดร.ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์  ประธาน

ผศ.ดร. ปิยนุช วงศ์อนันต์  รองประธาน

12.30 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. – 14.30 น. ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของนักเภสัชวิทยา”
14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 15.30 น. พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นพ. อวย เกตุสิงห์
บรรยายพิเศษโดยผู้รับรางวัลเกียรติยศ
15.30 น. – 16.00 น. การมอบรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย
พิธีปิดโดยนายกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย


วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561
ห้อง Pr. 501

09.00 น. – 12.00 น.
การประชุมเพื่อความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการเรียนการสอนทางเภสัชวิทยาในอนาคตเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม